*

computer services

Data processing (timesharing, batch processing), software development and consulting services. See service bureau.

computer services
Xử lý dữ liệu (phân chia thời gian, xử lý theo lô), các dịch vụ tư vấn và phát triển phần mềm. Xem service bureau.


Published:

PAGE TOP ↑