*

computer system

The complete computer made up of the CPU, memory and related electronics (main cabinet), all the peripheral devices connected to it and its operating system. Computer systems fall into ranges called microcomputers (personal computers), minicomputers and mainframes, roughly small, medium and large.

computer system(hệ thống máy tính)
Máy tính hoàn chỉnh được tạo từ CPU, bộ nhớ và các phần điện tử liên quan (vỏ máy chính), tất cả thiết bị đầu cuối được nối kết với nó và hệ điều hành của nó. Các hệ thống máy tính được phân thành nhiều loại được gọi là các máy vi tính (các máy tính cá nhân), các máy tính mini và máy chủ, nhỏ, trung bình và lớn.


Published:

PAGE TOP ↑