*

computer

A general purpose machine that processes data according to a set of instructions that are stored internally either temporarily or permanently. The computer and all equipment attached to it are called hardware. The instructions that tell it what to do are called software. A set of instructions that perform that perform a particular task is called a program, or software program. A computer processes data by retrieving it from the keyboard, disk or communications channel into memory (RAM) and calculating, comparing and copying it. It then outputs the results to the screen to the screen, saves them back over a communications channel.

computer
Một máy đa năng xử lý dữ liệu theo một tập hợp chỉ lệnh được lưu trữ bên trong tạm thời hoặc thường trực. Máy tính và tất cả thiết bị lắp đặt vào nó được là phần cứng. Các chỉ lệnh thông báo cho nó biết những gì phải thực hiện được gọi là phần mềm. Một tập hợp chỉ lệnh thực hiện một tấc vụ cụ thể được gọi là một chương trình hay chương trình phần mềm. Một máy tính xử lý dữ liệu bằng cách truy tìm nó từ bàn phím, đĩa hay kênh giao tiếp vào bộ nhớ (RAM) và tinh toán, so sánh và sao chep nó. Sau đó nó xuất những kết quả sang màn hình, lưu chúng trên đĩa hoặc có thể truyền chúng trở lại trên một kênh giao tiếp.


Published:

PAGE TOP ↑