*

COMSAT(COMSAT Corporation, Clarksburg, MD, www.comsat.com)

Formerly Communications Satellite Corporations, it is a private company that was created by the US. Congress in 1962 that provides satellite communications to major carriers and organizations. In 1965, it launched Early Bird, the first commercial satellite Early Bird, the first commercial satellite in geosynchronous orbit.

COMSAT(COMSAT Corporation, Clarksburg, MD, www.comsat.com)
Trước đây là Communications Satellite Corporations, đó là một công ty tư nhân do quốc hội Mỹ thành lập vào năm 1962 cung cấp sự truyền thông vệ tinh cho những dịch vụ truyền tải và tổ chức chính. Vào năm 1965, công ty này đã phóng Early Bird, vệ tinh thương mãi đầu tiên trong quỹ đạo đồng bộ với địa cầu.


Published:

PAGE TOP ↑