*

concatenate

To link structures together. Concatenating files appends one file to another. In speech synthesis, unit of speech called phonemes (k, sh, ch, etc.) are concatenated to produce meaningful sounds.

concatenate
Để liên kết các cấu trúc chung với nhau. Việc kết chuỗi các file sẽ thêm file này vào file kia. Trong sự tổng hợp giọng nới, các đơn vị giọng nói được gọi là âm vị (k, sh, ch, …) được kết chuỗi để tạo ra các âm thanh có nghĩa.


Published:

PAGE TOP ↑