*

CON(CONsole)

The DOS name for the keyboard and screen.

CON(CONsole)
Tên DOS cho bàn phím và màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑