*

concordance file

A file containing the words you want a word processing program to include in the index the program constructs. To index a document, you have only one choice with most programs you must mark each occurrence of each word throughout the manuscript The program includes those words (with page references) in the index, constructed and appended to the document: This operation is tedious because an important word processing concordance file to simplify the manual part of indexing. Instead of marking the words manually throughout the document (many of them morethan once), you create a file that contains one sample of each word you want indexed. When you give the command that starts the indexing operation, the program uses the concordance file as a guide and performs the marking operation.

tập tin mục lục
Một tập tin chứa các từ mà bạn muốn chương trình xử lý từ sẽ đưa vào trong bảng mục lục từ (index) do chương trình xây dựng về sau. Để lập mục lục từ cho một tài liệu, bạn chỉ có một cách chọn lựa hầu hết các chương trignh: bạn phải đánh dấu bằng tay từng lần xuất hiện của từng từ tốt nhất, như Wordperfect chẳng hạn, sẽ dùng một tập tin mục lục để đơn giản hóa phần việc bằng tay, trong quá trình lập bảng mục lục này. Tập tin mục lục chứa mẫu của từng từ mà bạn muốn xếp vào mục lục, Khi ra lệnh khởi động thao tác lập vảng mục lục, chương trình này sẽ sử dụng tập tin mục lục làm hướng dẫn và thực hiện thao tác đanh dấu.


Published:

PAGE TOP ↑