*

concurrency control

In a DBMS, managing the simultaneous access to a database. It prevents two users from editing the same record at the same time and is also concerned with serializing transactions for backup and recovery.

concurrency control
Trong một hệ thống DBMS, việc quản lý sự truy cập đồng thời đến một truy cập dữ liệu. Nó ngăn cản hai người dùng khỏi hiệu chỉnh cùng một record cùng một lúc và cũng để cập đến việc nối tiếp hóa các giao tác để sao lưu dự phòng và phục hồi.


Published:

PAGE TOP ↑