*

concurrency management

The capability of an application written for use on a local area network (LAN) to ensure that data files are not corrupted by simultaneous modification or multiple inout.

quản lý trùng hợp
Khả năng của một chương trình ứng dụng, được viết để dùng trong mạng cục bộ (LAN), nhằm bảo đảm cho các tập tin dữ liệu không bị phá hỏng bởi sự cải đổi đồng thời, hoặc sự nhập vào nhiều nơi cùng lúc.


Published:

PAGE TOP ↑