*

condensed type

Type narrowed in width so that more characters will fit into a linear inch. In dotmatrix printers, condensed type usually is set print 17 characters per inch (cpi). See characters per inch (cpi).

chữ sít, chữ thu gọn
Chữ thu hệp bề ngang sao cho trong một inch ngang có thể chưn được nhiều chữ hơn. Trong các máy in kim, loại chữ sit này thường được thiết lập để in được 17 ký tự trong mỗi inch (cpi). Xem characters per inch (cpi).


Published:

PAGE TOP ↑