*

CONFIG.SYS

A DOS and OS/2 configuration file. It resides in the root directory and is used to load drivers and change settings at startup. Install programs often modify CONFIG.SYS in order to customize the computer for their particular use.

CONFIG.SYS
Một file cấu hình DOS và OS2. Nó thường trù trong thư mục gốc và được dùng để tải các trình điều khiển và thay đổi các cài đặt khi khởi động. Các chương trình cài đặt khi khởi động. Các chương trình cài đặt thường chỉnh sửa CONFIG.SYS để tạo tùy biến máy tính cho cách sử dụng riêng biệt của chúng.


Published:

PAGE TOP ↑