*

configuration file

A file that contains information about a specific user, program, computer or file.

file cấu hình
Một file có chứa thông tin về một người dùng, chương trình, máy tính hay file cụ thể.


Published:

PAGE TOP ↑