*

confirmation message

An onscreen message asking you to confirm a potentially destructive action, such as closing a window without saving your work. See alert box.

thông báo xác nhận
Một thông báo trên màn hình yêu cầu bạn xác nhận một hành động phá hủy mang tính căng thẳng, như đóng một cửa sổ mà không cất lại kết quả công việc chẳng hạn. Xem alert box.


Published:

PAGE TOP ↑