*

Connection Machine

A family of parallel processing computers from former Thinking Machines Corporation, Cambridge, MA, that contained from 4K to 64K processors. Used in applications such as signal processing, simulation and database retrieval, they were set up as hypercubes and other topologies, which required another computer as a front end.

Connection Machine
Một tập hợp các máy tính xử lý song song từ Thinking Machines Corporation trước đây, Cambridge, MA, tập hợp này có chứa các bộ xử lý từ 4K đến 64K. Được sử dụng trong các ứng dụng chẳng hạn như xử lý tín hiệu, và mô phỏng truy tìm dữ liệu, chúng được cài đặt dưới dạng các cấu trúc siêu lập phương và các table khác, điều này yêu cầu một máy tính khác như một điểm đầu (front end).


Published:

PAGE TOP ↑