*

connection oriented

In communications, requiring a direct connection or established session or circuit between two nodes for transmission. Transmission within a wide area network (WAN) is typically connection oriented. Once established, the circuit, whether physical or virtual, is dedicated to that single transmission until the session is completed. Contrast with connectionless.

connection oriented
Trong truyền thông, việc yêu cầu một nối kết trực tiếp hay một tác vụ hay mạch được thiết lập giữa hai nét để truyền tải. Sự truyền tải trong một mạng vùng rong (WAN) thường có định hướng nối kết. Một khi được thiết lập. mạch cho dù là vật lý hay ảo đều được chuyên dụng cho sự truyền tải đó đến khi tác vụ được hoàn tất. Trái với connectionless.


Published:

PAGE TOP ↑