*

connectivity platform

A program or utility designed to enhance another program’s capability to exchange data with other programs through a local area network. Oracle for the Macintosh, for example, provides HyperCard with the connectivity required tto search for and retrieve information from large corporate databases. See HyperCard and local area network (LAN).

nền liên kết, nền ghép nối
Một chương trình hoặc một tiện ích được thiết kế để nâng cao khả năng của một chương trình trong việc trao đổi dữ liệu với các chương trình khác thông qua một mạng cục bộ. Ví dụ, Oracle đối với máy Macintosh sẽ cung cấp cho HyperCard khả năng liên kết cần thiết để tìm kiếm và khôi phục lại các thông tin từ những cơ sở dữ liệu lớn hợp tác với nó. Xem HyperCard, và local area network (LAN).


Published:

PAGE TOP ↑