*

connectivity

(1) Generally, the team refers to communications networks or the act of communicating between computers and terminals.

(2) Specifically, the term refers to devices such as bridges, routers and gateways that link networks together.

connectivity
(1) Nói chung, thuật ngữ nay ám chỉ các mạng truyền thông giữa các máy tính và các thiết bị đầu cuối.

(2) Nói riêng, thuật ngữ này ám chỉ các thiết bị chẳng hạn như các cầu nối, bộ dẫn đường và các cổng nối liên kết các mạng lại với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑