*

constant angular velocity(CAV)

In auxiliary storage media such as disk drives, a playback technique in which the disk rotates at a constant speed. This technique results in faster data retrieval times as the read write head nears the spindle; retrieval times slow as the read write disk. See constant linear velocity (CLV).

tốc độ góc không đổi
Trong các phương tiện lưu trữ dữ liệu, như các ổ đĩa chẳng hạn, đây là một phương pháp phát lại dữ liệu trong đĩa quay với tốc độ cố định. Phương pháp này dẫn đến kết quả là thời gian khôi phục dữ liệu nhanh hơn khi đầu từ ở gần trục tâm, và thời gian khôi phục sẽ chậm dần khi đầu từ chuyển ra vòng ngoài của đĩa. Xem constant linear velocity (CLV).


Published:

PAGE TOP ↑