*

Constant Linear Velocity(CLV)

In compact disk players, a playback technique that speeds or slows the rotation of the disk to ensure that the velocity of the disk at the reading point remains constant. To achieve constant linear velocity, the rotational speed of the spindle motor must be inversely proportional to the distance of the read point from the spindle. The closer to the spindle, the slower the speed. In contrast to CLV devices, constant angular velocity (CAV) devices such as hard disks access data at differing rates, depending on the distance of the read/write head from the drive spindle. See constant angular velocity (CAV).

tốc độ tuyến tính không đổi
Trong những máy quay đĩa compact, đây là một phương pháp phát lại, làm nhanh hoặc làm chậm tốc độ quay của đĩa, để bảo đảm tốc độ đĩa ở điểm đọc luôn không đổi. Để đạt được tốc độ tuyến ính không đổi, đĩa phải quay chậm hơn khi đọc hoặc ghi ở gần trục tâm. Ngược với thiết bị CLV, các thiết bị tốc độ góc không đổi (CAV), như các đĩa cứng chẳng hạn, tiến hành truy cập dữ liệu ở các tốc độ khác nhau, tùy theo khoảng cách của đầu từ đến trục ổ đĩa xa hay gần. Xem constant angular velocity (CAV).


Published:

PAGE TOP ↑