*

constant

In programming, a fixed value in a program. Minimum and maximum amounts, dates, prices, headlines and error messages are examples.

constant
Trong lập trình, một giá trị cố định trong một chương trình. Các số lượng tối thiểu và tối đa, ngày tháng, giá cả, các dòng tiêu để và những thông báo lỗi là các ví dụ.


Published:

PAGE TOP ↑