*

consultant

An independent specialist that may act as an advisor or perform detailed systems analysis and design. They often help users create functional specifications from which hardware or software vendors can respond.

consultant
Một chuyên độc lập làm việc như một cố vấn hay thực hiện sự phân tích và thiết kế hệ thống có chi tiết. Họ thường giúp những người dùng thiết lập những đặc tính kỹ thuật về chức năng mà từ đó các nhà cung cấp phần cứng hay phần mềm có thể đáp ứng.


Published:

PAGE TOP ↑