*

contention

A condition that arises when two devices attempt to use a single resource at the same time. See CSMA/CD.

sự tranh chấp
Một điều kiện nảy sinh khi hai thiết bị cố sử dụng một nguồn tài nguyên duy nhất cùng một lúc. Xem CSMA/CD.


Published:

PAGE TOP ↑