*

context sensitive help

Help screens that provide specific information about the condition or mode the program is in at the time help is sought.

trợ giúp nhạy ngữ cảnh
Các màn hình trợ giúp cung cấp thông tin cụ thể về điều kiện hoặc chế độ mà chương trình đang ở trong đó vào thời điểm đang cần sự trợ giúp.


Published:

PAGE TOP ↑