*

contextual search

To search for records or documents based upon the text contained in any part of the file as opposed to searching on a predefined key field.

contextual search
Để truy tìm các bảng ghi hay tài liệu dựa vào text đã chứa trong bất kỳ phần nào của file trái với việc truy tìm trên một trường khóa đã ấn định sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑