*

continuity check

A test of a line, channel or circuit to determine if the pathway exists from beginning to end and can transmit signals.

continuity check
Một cuộc kiểm tra, một tuyến, kênh hay mạch để xác định xem đường dẫn có hiện hữu từ đầu đến cuối và có thể truyền các tín hiệu hay không.


Published:

PAGE TOP ↑