*

continuous tone

An illustration, whether black and white or color, in which tones change smoothly and continuously from the darkest to the lightest, without noticeable gradations.

sắc màu liên tục
Một sự biểu hiện, bất kể là đen trắng hay màu, trong đó các sắc màu thay đổi điều hòa từ đạm nhất đến nhạt nhất, không bị những nhảy bậc đột ngột.


Published:

PAGE TOP ↑