*

contrast

The difference between the lightest and darkest areas on a display screen. Contrast with brightness.

contrast
Sư khác nhau giữa vùng sáng nhất và vùng tối nhất trên một màn hình hiển thị. Trái với brightness.


Published:

PAGE TOP ↑