*

control block

A segment of disk or memory that contains a group of codes used for identification and control purposes.

control block
Một đoạn đĩa hay bộ nhớ có chứa một nhóm mã dùng cho mục đích nhận dạng và điều khiển.


Published:

PAGE TOP ↑