*

control break

(1) A change of category used to trigger a subtotal. For example, if data is subtotaled by state, a control break occurs when NJ changes to NM.

(2)(CtrlBreak) In a DOS PC, the key combination that cancels the running program.

control break
(1) Một thay đổi cấp dùng để kich khởi một tổng con. Ví dụ, nếu dữ liệu được tính tổng con theo trạng thái, một ngắt điều khiển xảy rakhi NJ thay đổi thành NM.

(2)(CtrlBreak) Trong DOS OC, tổ hợp phím hủy chương trình đang chạy.


Published:

PAGE TOP ↑