*

control code

One or more characters used as a command to control a device. The first 32 characters in the ASCII character set are control codes for communications and printers. There are countless codes used to control electronic devices. See escape character.

mã điều khiển
Một hoặc nhiều ký tự dùng làm một lệnh để điều khiển các thiết bị. 32 ký tự đầu tiên trong tập hợp ký tự ASCII là những mã điều khiển dành cho sự truyền thông và các máy in. Có những mã không đếm đùng để điều khiển các thiết bị điện tử. Xem escape character.


Published:

PAGE TOP ↑