*

Control Date(Control Data Systems, inc., Arden Hills, MN, www.cdc.dom)

Control Data Corporation was one of the first computer companies. Founded in 1957, Bill Norris was its president and guiding force. For more than 30 years, the company was widely respected for its highspeed computers used for government and science. Today, it no longer manufactures hardware, but is involved in systems integration using a variety of computers from other companies.

Control Date(Control Data Systems, inc., Arden Hills, MN, www.cdc.dom)
Control Data Corporation là một trong những công ty máy tính đầu tiên. Được thành lập vào năm 1957, Bill Norris là chủ tịch và người có quyền lực hàng đầu của công ty này. Hơn 30 năm, công ty này đã nổi tiếng về các máy tính mức độ cao được sử dụng cho chính phủ và ngành khoa học. Ngày nay, công ty không còn sản xuất phần cứng, nhưng chỉ kết hợp các hệ thống bằng cách sừ dụng nhiều máy tính khác nhau từ các công ty khác.


Published:

PAGE TOP ↑