*

control key

Abbreviated “ctrl” or “ctl”. A key that is pressed with a letter of digit key to command the computer; for example, holding down control and pressing U, turns on underline in some word processors. The caret (shift6) symbol represents the control key: ^Y means control Y.

control key
“ctrl” hay “ctl” được viết tắt. Một phím được nhấn với một phím mau tự hay phím số để ra lệnh máy tính; ví dụ, việc nhấn giữ control và nhấn U, sẽ mở chế độ gạch dưới trong một số bộ xử ký từ. Ký hiệu caret (shift6) tương trưng cho phím điều khiển: ^Y có nghĩa là control-Y.


Published:

PAGE TOP ↑