*

control menu

In Microsoft Windows, a pulldown menu found in most windows and dialog boxes that contains options for managing the active window. The control menu icon, shaped like a hyphen, is always on the left edge of the title bar. The contents of this menu vary, but usually include commands to move, size, maximize, and minimize windows, as well as to close the current window or switch to another application window or the next document window.

trình đơn điều khiển
Trong Microsoft Windows, đây là một trình đơn kéo xuống, thường gặp trong tất cả các cửa sổ hộp hội thoại, có chứa các khả năng tự chọn để quản lý cửa sổ hoạt động này. Biểu tượng của trình đơn điều khiển có dạng như một dấu ngang nối, thường nằm ở góc trái của dải để mục. Các nội dung của trình đơn này không cố định, nhưng thường thì có các lệnh để di chuyển,định cỡ, phóng to, và thu nhỏ các cửa sổ, cũng như để đóng các cửa sổ hiện hành hoặc chuyển sang cửa sổ ứng dụng khác nhau cửa sổ tài liệu kế sau.


Published:

PAGE TOP ↑