*

control network

A network of sensors and actuators used for home automation and industrial control.

mạng điều khiển
Một mạng gồm các bộ cảm ứng và thiết bị khởi động sử dụng cho sự điều khiển công nghiệp và sự tự động hóa tại gia đình.


Published:

PAGE TOP ↑