*

Control Panel

A routine that changes the computer’s environment settings, such as keyboard and mouse sensitivity, sounds, colors and communication and printer access. It is a desk accessory in the Macintosh and a utility program in Windows.

Control Panel
Một thường trình thay đổi các cài đặt một môi trường của máy tính, chẳng hạn như độ nhạy bàn phím và chuột, các loại âm thanh, màu và sự truyền thông và sự truy cập máy in. Nó là một phụ tùng để bàn trong Macintosh và một trình tiện ích trong Windows.


Published:

PAGE TOP ↑