*

control program

Software that controls the operation of and has highest priority in a computer. Operating systems, network operating systems and network control programs are examples. Contrast with application program.

chương trình điều khiển
Phần mềm điều khiển hoạt động trong một máy tính và có tính ưu tiên cao nhất trong một máy tính. Các hệ điều hành, các hệ điều hành mạng và các chương trình điều khiển mạng là những ví dụ. Trái với application program.


Published:

PAGE TOP ↑