*

controller card

An adapter that connects disk drives to the computer. Most personal computer controller cards contain circuitry to connect one or more floopy disks and hard disks. See adapter.

card điều khiển
Một bộ điều hợp làm nhiệm vụ ghép nối các ổ đĩa vào máy tính. Hầu hết các mạch để ghép nối cho một hoặc nhiều ổ đĩa mềm và ổ đĩa cứng. Xem adapter.


Published:

PAGE TOP ↑