*

conventional memory

In a PC, the first 640K of memory. The next 384K is called the UMA (upper memory area). The term may also refer to the entire first megabyte (1024K) of RAM, which is the memory that DOS can directly manage without the use of additional memory managers.

conventional memory
Trong một máy tính cà nhân, 640K đầu tiên của dung lượng bộ nhớ. 384K kế tiếp được gọi là UMA (vùng bộ nhớ trên). Thuật ngữ này cũng có thể ám chỉ toàn bộ megabyte đầu tiên (1024K) của dung lượng RAM, đây là bộ nhớ mà DOS có thể trực tiếp quản lý mà không sử dụng các trình quản lý bộ nhớ bổ sung.


Published:

PAGE TOP ↑