*

conventional programming

Writing a program in a traditional procedural language, such as assembly language or a highlevel compiler language (C, Pascal, COBOL, FORTRAN, etc.).

conventional programming
Viết một chương trinh trong một ngôn ngữ hay một ngôn ngữ biên diên dịch cấp cao (C, Pascal, COBOL, FORTRAN, …).


Published:

PAGE TOP ↑