*

conversational

An interactive dialogue between the user and the computer.

conversational
Một cuộc đối thoại tương tác giữa người dùng và máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑