*

conversion

(1) Data conversion is changing data from one file or database format to another. It may also require code conversion between ASCII and EBCDIC.

(2) Media conversion is changing storage media such as from tape to disk.

(3) Program conversion is changing the program the programming source language from one dialect to another, or changing application programs to link to a new operating system or DBMS.

(4) Computer system conversion is changing the computer mode and peripheral devices.

(5) information system conversion requires data conversion and either program conversion or the installation of newly purchased or created application programs.

conversion
(1) Sự chuyển đổi dữ liệu thay đổi dữ liệu từ dạng file hay dạng cơ sở dữ liệu sang một dạng khác. Nó cũng có thể yêu cầu sự chuyển đổi mã giữa ASCII và EBCDIC.

(2) Sự chuyển đổi phương tiện thay đổi phương tiện lưu trữ chẳng hạn như từ băng sang đĩa.

(3) Sự chuyển đổi phương trình thay đổi ngôn ngữ nguồn lập trình từ phương ngữ này sang phương ngữ khác, hoặc thay đổi các trình ứng dụng để liên kết với một hệ điều hành mới hay DBMS.

(4) Sự chuyển đổi hệ thống máy tính thay đổi mô hình máy tính và các thiết bị ngoại vi.

(5) Sự chuyển đổi hệ thống thông tin yêu cầu sự chuyển đổi dữ liệu và sự chuyển đổi chương trình hay sự cài đặt các trình ứng dụng vừa mới mua hoặc trình ứng dụng vừa mới tạo.


Published:

PAGE TOP ↑