*

cookie file

A file that contains information (cookies) created by Web sites that is stored on the user’s hard disk. It provides a way for the Web site to keep track of a user’s patterns and preferences and, with the cooperation of the Web browser, to store them on the user’s own hard disk in the COOKIES.TXT file.

cookie file
Một file chứa thông tin (cookie) được tạo bởi các Web site được lưu trữ trên đĩa cứng của người dùng. Nó cung cấp một cách cho Web site để theo dõi các mau và các phần ưu tiên của người dùng, với sự trợ giúp của bộ trình duyệt Web, để lưu trữ chúng trên đĩa cứng riêng của người dúng trong file COOKIES.TEXT.


Published:

PAGE TOP ↑