*

cooperative network

A wide area computer network, such as BITNET or UUCP, in which the costs of participating are borne by the linked organizations. See BITNET, company network, research network, and UUCP.

mạng công tác, mạng hợp tác
Mạng máy tính toàn cục, như BITNET hoặc UUCP, trong đó chí tổn của các thành viên sẽ do các tổ chức ghép nối vào gánh chịu. Xem BITNET, company network, research network, và UUCP.


Published:

PAGE TOP ↑