*

cooperative processing

Sharing a job among two or more computers such as a mainframe and a personal computer. It implies splitting the workload for the most efficiency.

cooperative processing
Chia sẻ một công việc giữa hai hoặc nhiều máy tính chẳng hạn như một máy nhủ hay một máy tính cá nhân. Nó ám chỉ việc phân chia lượng tải để đạt hiệu quả cao nhất.


Published:

PAGE TOP ↑