*

coordinate

Belonging to a system of indexing by two or more terms. For example, points on a plane, cells in a spreadsheet and bits in dynamic RAM chips are identified by a pair of coordinates. Points in space are identified by sets of three coordinates.

coordinate
Thuộc về một hệ thống tạo chỉ mục theo hai hay nhiều thành phần. Ví dụ, các điểm trên một mặt phẳng, các ô trong một trang bảng tính và các bit trong các mạch RAM động được nhận biết bởi một cặp tọa độ. Các điểm trong không gian được nhận biết bằng các tập hợp gồm ba tọa độ.


Published:

PAGE TOP ↑