*

copy buster

A program that bypasses the copy protection scheme in a software program and allows normal, unprotected copies to be made.

copy buster
Một chương trình bỏ qua sơ đồ bảo vệ sao chép trong một chương trình phần mềm và cho phép các bản sao thông thường, chưa được bảo vệ có thể được tạo.


Published:

PAGE TOP ↑