*

copy fitting

In desktop publishing, a method used to determine the amount of copy (text) that, using a specified font, will fit into a given area on a page or in a publication.

lắp bản sao
Trong ấn loát vãn phóng, đây là một phương pháp dùng để xác định sô lượng bản sao (văn bản), theo một phông chữ xác định, có thể đặt vừa vào một tiện ích cho trước trên một trang hoặc trong một ấn phẩm.


Published:

PAGE TOP ↑