*

copy protection

Resistance to unauthorized copying of software. Copy protection was never a serious issue with mainframes and minicomputers, since vendor support has always been vital in those environments. The only copy protection system that works is the hardware key, which is used for highend software, because it is too costly for low priced products.

copy protection
Sự ngăn cản việc sao chép phần mềm không bao giờ là một vấn đề nghiêm trọng với các máy chủ và các máy tính mini, vì sự hỗ trợ của nhà cung cấp luôn quan trọng trong những môi trường đó. Hệ thống bảo vệ sao chép duy nhất hoạt động là khóa phần cứng, vốn được dùng cho phần mềm cao cấp bởi vì nó quá đắt đối với các sản phẩm có giá thấp.


Published:

PAGE TOP ↑