*

copy

To make a duplicate of the original. In digital electronics, all copies are identical.

copy
Để tạo một bản sao của bản gốc. Trong điện tử học kỹ thuật số, tất cả các bản sao đều giống nhau.


Published:

PAGE TOP ↑