*

CORBA(Common ORB Architecture)

A standard from the OMG (Object Management Group) for communicating between distributed objects. CORBA provides a way to executed programs written in any language no matter where they reside in the network or what platform they run on. CORBA allows a program in one location to use a program’s services in another.

CORBA(Common ORB Architecture)
Một tiêu chuẩn từ OMG (Object Management Group)dùng để giao tiếp giữa các đối tượng được phân phối. CORBA cung cấp một cách để thực thi những chương trình được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ cho dù chúng thường trú ở đâu trong mạng hoặc nền nào mà chúng chạy trên đó. CORBA cho phép một chương trình tại một vị trí sử dụng các dịch vụ của chương trình tại một vị trí khác.


Published:

PAGE TOP ↑